Copyright & Site Conditions

Nederlands

Gebruik van de website:

Ongeoorloofd gebruik van (delen van) deze website kan een inbreuk betekenen op auteursrecht-, merkenrecht- of andere regel- en wetgeving en is dan ook uitdrukkelijk verboden. De informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Elk ander gebruik van de inhoud van deze website (daaronder begrepen teksten, grafisch materiaal, logos, ontwerpen, geluid en andere objecten van intellectueel eigendom) zoals het kopiëren, aanpassen, reproduceren, publiceren en distribueren is niet toegestaan, tenzij DOUX Original daarvoor expliciet schriftelijke toestemming heeft gegeven. U bent aansprakelijk voor schade die DOUX Original lijdt als gevolg van uw handelen of nalaten op voorwaarde dat dit aan u kan worden toegerekend. Als derden als gevolg daarvan aanspraak maken op vergoeding van de schade door DOUX Original , vrijwaart u DOUX Original tegen deze aanspraken. DOUX Original is gerechtigd de sitevoorwaarden zonder voorafgaande mededeling aan de gebruiker te wijzigen.

Geschillen: Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

English

Use of the website

Unauthorized use of (parts of) this website may violate copyright, trademark or other rules and laws and is expressly forbidden. The information on this site is intended for personal use. Any other use of the contents of this website (including text, graphics, logos, designs, sound and other objects of intellectual property) such as copy, modify, reproduce, publish and distribute is not allowed unless explicitly written before DOUX Original consent. You are liable for damages DOUX Original suffers due to your acts or omissions, provided that this can be attributed to you. As a result, third parties entitled to compensation for the damage DOUX Original, Trade DOUX Original protects you against such claims. DOUX Original is entitled site conditions without prior notice to the user to change.

Disputes: These terms are governed by Dutch law.

 

Bedrijfsgegevens / Company information

DOUX Original
President Kennedylaan 19
2517 JK Den Haag
The Netherlands

t. 085 4010759

e. info@doux.nl
w. www.doux.nl

KvK Den Haag 51538113
BTW: 184536698B01